'

                                             Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities                                                                                                               

1.1 Opdrachtnemer: huiselijke hondenopvang , oppas- en uitlaatdienst Macha's  Buddies, zaakvoerder: Katrijn Verjans woonachtig/hoofdzetel te 3770 Riemst (Limburg). In de verdere tekst afgekort MB.                                                                                                                

1.2 Opdrachtgever: eigenaar huisdier die de overeenkomst heeft getekend.                                                                             

1.3 Opdracht: het uitlaten van de hond(en) van opdrachtgever door opdrachtnemer, de dienst huisdierenoppas bij de woning van de opdrachtgever of de hond in huiselijk sfeer opvangen in de woning van de opdrachtnemer.                                                                                                           

1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer de hond(en) van opdrachtgever op de afgesproken dag(en) en tijdstip(en) uitlaat tegen een door opdrachtgever te betalen prijs, waarbij de opdrachtnemer ten huize van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen) de huisdieren verzorgt tegen een door opdrachtgever te betalen prijs of de opdrachtnemer de hond(en) van opdrachtgever in eigen huis opvangt voor een afgesproken periode en prijs.                                                                                                                            1.5 Huisdier/hond: Huisdier(en) of hond(en) van de opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten en of verzorgd tijdens afwezigheid van opdrachtgever.                                                                                                                                

1.6 Transport: de door de opdrachtnemer uit de voeren werkzaamheden ten behoeve van het verplaatsen van het huisdier/hond in een daartoe ingericht voertuig. Of niet van toepassing bij uitlaten in de buurt van de woning van opdrachtgever.                                                                                          1.7 Vaccinaties: de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de opdrachtnemer de opdrachtgever informeert en waaraan deze moet voldoen. (vooral bij roedelwandelingen van toepassing, bij honden)       

                      

Artikel 2 - Algemeen                                                                                                                                            

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de services van het huisdier.                                                                                                                                                                                                                                           

2.2 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enige vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                              2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.              2.4 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van probleemgedrag te weigeren.                                                2.5 De hond dient sociaal te zijn in de omgang met mensen. Dit omwille van veiligheidsredenen.                                                                                          2.6 Hondenopvang: de hond dient sociaal te zijn met andere honden.                                                                                                                                   

2.7 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de gevraagde opdracht door opdrachtgever te weigeren of te beëindigen, mits duidelijke mededeling naar de opdrachtgever toe.      

                                                                                                                                                       

Artikel 3 - Gezondheid                                                                                                                                                                                                                                 3.1  De hond dient bij inschrijving geënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting. Daar moet de hond ook ingeënt zijn tegen kennelhoest! Dit wordt gecontroleerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.  Het dier dient in goede gezondheid te zijn.                        3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van het huisdier. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.                                                        

3.3  Het vaccinatieboekje dient bij het binnenbrengen van het dier te worden afgegeven en blijft gedurende het verblijf bij MB.                                             

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever                                                                                                                                                           

4.1 Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel ter kennis genomen te hebben.                                                                                          4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond of het huisdier waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De medegedeelde informatie is vastgelegd op een invulblad door de opdrachtnemer, bij het kennismakingsgesprek, vóór aanvang van de diensten. Opdrachtgever mag dit te allen tijde inkijken.                                                                                                                                                                     

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de het huisdier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het huisdier niet aanwezig is bij het afhalen of oppassen, worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt of oppasservice onverminderd in rekening gebracht bij opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                    

4.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat MB toegang heeft tot de plaats waar het huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.                                                                                                                                                                                                                            

4.5 De hond of andere huisdieren moet(en) opgenomen zijn in de familiale verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever moet verplicht verzekerd zijn in B.A. Privé Leven. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade tenzij er zich lichamelijke schade/materiële schade voordoet onderling bij honden (bv. bijtincident) tijdens het uitlaten van uw hond(en) of er zich lichamelijke schade/materiële schade voordoet bij derden, enkel en alleen als MB een fout maakt tegen de bewaking. In alle andere gevallen blijft de opdrachtgever aansprakelijk.                                                                                                                                                                                       

4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door MB op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van MB valt.                                                                                                                                                                              

4.7 Bij thuiskomst (uitlaatdienst) dient een handdoek klaar te liggen zodat opdrachtnemer de hond, indien nodig, kan afdrogen.                                  4.8 MB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door de hond van opdrachtgever zelf. Tenzij MB zelf aantoonbare schade aangericht heeft valt dit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

 

Artikel 5 - Rechten en plichten van Macha’s Buddies                                                                                        

5.1 MB verplicht zich om conform de overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamd.                                                                                                                                                                                          

5.2 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door MB op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond of het huisdier ten tijde dat de hond of huisdier onder toezicht van MB valt.                                                                                                                                                                  

5.3 Mocht er tijdens een wandeling onvoorzien toch iets met de hond gebeuren, dan heeft MB, naar eigen inzicht, het recht de hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.                5.4 Hondenuitlaatdienst: Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte en zeer slechte weersomstandigheden. MB brengt de opdrachtgever hiervan een dag op voorhand telefonisch van op de hoogte, tenzij onvoorziene weersomstandigheden of ziekte op de dag zelf. Dan wordt het de dag zelf telefonisch meegedeeld aan opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                         

5.5 MB kan een aantal weken per jaar gesloten zijn vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.                                5.6 MB is niet aansprakelijk voor schade/inbraak in de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.                                                                                                                                                                              

5.7 De eventueel afgegeven huissleutel wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het verzorgen van de huisdieren ter plaatse (huisdierenoppas), of voor het ophalen en thuisbrengen van de hond(en) voor een wandeling. De sleutels zullen zorgvuldig worden bewaard, zonder vermelding van het adres aan de huissleutel zelf.                                                                                        5.8 MB behoudt zich het recht om honden uit te sluiten tijdens groepswandelingen wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.                                        5.8.1 MB behoudt zich het recht om de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt, of het vermoeden bestaat dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.                                                                                                                                               

5.8.2 MB behoudt zich het recht om honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen en behoudt zich het recht om honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt dat de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband. Deze honden kunnen dan uiteraard wel mee met een individuele wandeling.  5.8.3 Alle diensten MB: de opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de gevraagde opdracht door opdrachtgever te weigeren of te beëindigen, mits duidelijke mededeling naar de opdrachtgever toe.            

                                                                                                

Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling                                                                                                                                                                                      

6.1 MB is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van opdrachtgever. MB is verzekerd voor schade aan derden door fouten begaan door MB.                                                                                                                                                                                                                          

6.2 MB is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.                                                                                                                                                                                                                                                  6.3 MB is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen.                                                                                                           

6.4 MB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor  MB aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.                                                                                                                                                                                       

6.5 MB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond van opdrachtgever. Als dit toch gebeurt, zal MB vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.                                                                                                                                                   

6.6 MB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke de hond tijdens een wandeling of tijdens het verblijf op zou kunnen lopen.   Gedane dierenartskosten en kosten voor medicatie worden doorgerekend aan de eigenaar van de hond, de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                6.7 De hond of andere huisdieren moet(en) opgenomen zijn in de familiale verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever moet verplicht verzekerd zijn in B.A. Privé Leven. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade tenzij er zich; lichamelijke schade/materiële schade voordoet onderling bij honden (bv. bijtincident) tijdens het uitlaten van uw hond(en) of er zich lichamelijke schade/materiële schade voordoet bij derde, enkel en alleen als MB een fout maakt tegen de bewaking. In alle andere gevallen blijft de opdrachtgever aansprakelijk.                  

                                                                                                                                                        

Artikel 7 - Betalingen                                                                                                                                                                                                               

7.1 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op het afgesproken tijdstip contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van MB. Er kan een voorschot van 50% van het volledig te betalen bedrag gevraagd worden.                                                              7.2 Bij annuleringen: zie artikel 9 – annuleringen

7.3 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overgekomen prijs.                                                                                                                                                                      

7.4  MB is verplicht om een schriftelijke prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.                                                          

7.5 De opdrachtgever ontvangt, indien gewenst, een bewijs van betaling van de opdrachtnemer in geval van contante betaling.                                      7.6 De opdrachtgever verplicht zich ertoe om de verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na dagtekening factuur te voldoen.                                          7.7 Bij verschuivingen van data, door wens van opdrachtgever, dient opdrachtgever dit minstens 72 uur (of te wel 3 dagen) op voorhand te communiceren aan MB. Dit heeft geen invloed op de prijs. Bij verschuivingen van data behoudt MB het recht om te weigeren, als dit niet mogelijk blijkt door andere afspraken. Opdrachtnemer en opdrachtgever zoeken dan samen naar een geschikter moment. (Dit geldt enkel voor verschuivingen! De afgesproken diensten gaan dus gewoon door, maar op een ander moment. Voor annuleringen, zie artikel 9).                                      7.8 De opdrachtgever verplicht zich ertoe de volledig gereserveerde periode te betalen, ook al wordt de hond later gebracht of eerder opgehaald.                                                                                                                                                                    

7.9 De opdrachtnemer kan een voorschot van 50% van het te betalen bedrag vragen alvorens de reservering wordt vastgelegd. Dit zal vooral gevraagd worden voor diensten in de vakantieperiodes.           

       

Artikel 8 – Niet tijdige betalingen (in geval van facturatie, bij oppas- en uitlaatdienstenà                                                                                                                                                                                    

8.1 De opdrachtgever is verzuimd vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.  8.2 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is MB gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen en zal een derde inschakelen. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd om rente in rekening te brengen van het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Bij betwisting zijn uitsluitend  de rechtbanken van Tongeren bevoegd.        

                                                                                                                                                                         

Artikel 9 – Annuleringen                                                                                                                                                                                                                     

9.1 ANNULATIE UITLAAT- EN OPPASDIENST: Bij verhindering van een eenmalige opdracht dient opdrachtgever 24 uur voor het uitlaten of voor de huisdierenoppas diensten te annuleren. Annuleringen later dan de opgegeven termijn van 24 uur rekent MB aan volgens het gehanteerde tarief, er is dus geen terugbetaling mogelijk. De dienst wordt dan gewoon aangerekend.

Bij annuleringen voor een uitlaat- of oppasdienst van meerdere dagen dient  er 1 week op voorhand geannuleerd te worden tijdens het laagseizoen en  2 weken  op voorhand  tijdens het hoogseizoen.  Bij laattijdige annulatie wordt 50% van het gehanteerde tarief aangerekend, oftewel wordt het voorschot van 50% van de prijs ingehouden. Annuleringen later dan 24u voor aanvang van de dienst worden aan het volledige tarief aangerekend.

 

9.2 ANNULATIE HUISELIJKE OPVANG: Bij annulering voor de huiselijke opvang in het laagseizoen dient 2 weken voor het gereserveerde verblijf te worden geannuleerd. Bij annuleringen later dan deze termijn rekent MB 50% van gehanteerde tarief.                                                      

Voor annuleringen van een verblijf in het hoogseizoen dient minstens een 3 weken op voorhand geannuleerd te worden. Bij annuleringen later dan deze termijn rekent MB 50% van het gehanteerde tarief, oftewel wordt het voorschot van 50% van de prijs ingehouden. 

OPGELET!!!  Zeer laattijdige annuleringen, binnen de 48u voor start van de opvang rekent MB aan 100% van het gehanteerde tarief, of wordt het voorschot volledig ingehouden, er is dus geen terugbetaling mogelijk.

 

9.3 ANNULATIE DAGOPVANG: Bij annulatie van een dagopvang in het laagseizoen dient opdrachtgever 24u voor de aanvang van de dagopvang te annuleren. Annuleringen later dan de opgegeven termijn van 24uur rekent MB aan volgens het gehanteerde tarief, er is dus geen terugbetaling mogelijk. De dienst wordt dan gewoon aangerekend.                                                                     

Bij annulatie van een dagopvang in het hoogseizoen dient opdrachtgever 2 dagen voor de dag van de dagopvang te annuleren. Annuleringen later dan de opgegeven termijn van 2 dagen rekent MB aan volgens het gehanteerde tarief, er is dus geen terugbetaling mogelijk. De dienst wordt dan gewoon aangerekend.                 

                                                                                                      

Artikel 10 – Overlijden huisdier/hond                                                                                                                                                                                   

10.1 De opdrachtnemer MB stelt na het overlijden van het huisdier de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Andersom geldt dit ook.                                                                                                                                                                                                                                               

10.2 Ingeval de opdrachtgever de opdrachtnemer aansprakelijk stelt voor het overlijden van het huisdier tijdens de verzorging, wandeling en of transport heeft de opdrachtnemer het recht om een dierenarts sectie te laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van de opdrachtnemer MB.   

                                                                                                                                                                              

Artikel 11 – Klachten                                                                                                                                                                                                                   

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, omgaand doch uiterlijk, binnen de 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst, worden ingediend bij de opdrachtnemer MB. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben van de opdrachtgever zijn rechten verliest.                                                                                                                                         

 

Artikel 12 – specifieke voorwaarden voor de huiselijke opvang                                                                                                             

12.1 Het tijdstip van brengen en afhalen wordt op voorhand afgesproken.                                                                                                                                                      

12.2 De hond moet ingeënt zijn tegen hondenziekte (carré), hepatitis (geelzucht), leptospirose (rattenziekte), parvo (kattenziekte) en kennelhoest (pneumodog). Deze laatste vaccinatie moet apart worden gegeven en dit ruim 14 dagen voor uw hond op pension komt. Vaccinatieboekje moet in orde zijn, verplicht mee te brengen en blijft in het pension zolang de hond verblijft. Het niet ingeënt zijn van het dier kan een weigering met zich meebrengen of wordt door onze veearts ingeënt op kosten van de eigenaar.  De inenting moet 14 dagen voor het verblijf en niet langer dan 12 maanden geleden gebeurd zijn. Bij eventuele ziekte of dergelijke zal de dierenarts van het pension geraadpleegd worden.  Alle medische kosten, ereloon, en speciale kosten in het belang van het dier zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar.                                                                                                                                                                                                                                     

12.3 Bijkomende kosten tijdens het verblijf ontstaan, worden vergoed bij ophaling. Bij niet volledige betaling blijft het dier in het pension.                12.4 Bij een wonde, ongeval (hetzij mens of dier), ziekte, overlijden, diefstal, brand, weglopen of zwangerschap van de hond kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, en zal de eigenaar geen vergoeding kunnen eisen.                                                                                                               

12.5 Elke eigenaar wordt verondersteld zijn dier verzekerd te hebben tegen derden.                                                                                                                 

12.6 Bij het onderbrengen van uw hond vragen wij u om een inschrijfformulier correct in te vullen en te ondertekenen. Veranderingen in gedag of gezondheid steeds doorgeven.                                                                                                                        

12.7 Alle gereserveerde dagen worden aangerekend, ook wanneer de hond later gebracht of eerder opgehaald wordt.

 

Verklaring

Bij het ondertekenen van het contract met Macha's Budiies verklaart de opdrachtgever/eigenaar dat het dier telkens gezond wordt binnen gebracht en niet aan besmettelijke ziektes heeft geleden. Hij/zij verklaart tevens akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in dit contract en verbindt zich ertoe zich te houden aan gemaakte afspraken.

 

Wanneer u reserveert bij Macha's Buddies gaat u akkoord met  deze algemene voorwaarden.

                                                                                                                             

                                                                                                                       

 

'

Machas Buddies Algemene VWDN
PDF – 227,8 KB 440 downloads